Mimořádné opatření

9. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

I.
Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím
na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky,
které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do
České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky
oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému
registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,
pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost.

 

Celé prohlášení si můžete přečíst na https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html