Parkourové hřiště – provozní řád

5. 10. 2018

  • Parkourové hřiště v Krašovské je otevřeno veřejnosti vždy v době otevření centra
  • Je nutné se vždy zapsat na recepci
  • Před vstupem na hřiště je nutné se seznámit s provozním řádem (viz níže)

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nacházíte se ve sportovním areálu navrženém speciálně pro parkourové využítí mládeží a dospělými. POZOR: TOTO NENÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ! Poučení o bezpečném a vhodném použití si před zahájením cvičení nastudujte na www.parkour.cz (Parkour CZ o.s.) a www.krasovska.cz.

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu na ploše hřiště i na samotných překážkách. Zkoordinujte svou aktivitu s ostatními uživateli tak, aby nedošlo ke srážkám a nepředvídatelným situacím! Při nízkých teplotách pryžový povrch netlumí dostatečně pád, hřiště proto užívejte jen při teplotách nad + 3°C.
Užívání zařízení je na vlastní riziko! Návštěvník svým vstupem na Parkourové hřiště - Krašovská souhlasí, že bere na vědomí možná rizika, která mohou vzniknout při užívání hřiště, nese za svou osobu plnou odpovědnost a bude se řídit Návštěvním a Provozním řádem, který si před návštěvou Parkourového
hřiště - Krašovská přečetl. Je také povinen řídit se pokyny lektora či jiné osoby odpovědné za chod Parkourového hřiště - Krašovská (správce, vedení a recepční Krašovská aktivity centrum Plzeň) a bere na vědomí, že při porušení Návštěvního nebo Provozního řádu, může být ze hřiště těmito osobami
vykázán. V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. návštěvník souhlasí s pořizováním jakéhokoliv obrazového či zvukového materiálu během jeho návštěvy. Parkourového hřiště – Krašovská a jeho dalším použitím pro propagační potřeby Krašovská aktivity centra Plzeň. Dále návštěvník souhlasí, aby pořízené materiály provozovatel akce uchovával jak v papírové, tak v elektronické podobě a používal je k výše uvedeným účelům a to bez jakéhokoli časového omezení.

PROVOZNÍ ŘÁD:

• provozní doba: duben až říjen 8:00 - 21:00 hodin, uživatel je povinen si aktuální provozní dobu ověřit na www.krasovska.cz – mimo stanovené období je možné využívat Parkourového hřiště - Krašovská pouze za doprovodu zkušeného lektora a v případě předchozího povolení odpovědné osoby Krašovská aktivity centra Plzeň (správce, vedení Krašovská aktivity centra Plzeň).

• plochy hřiště slouží ke sportovnímu účelu, je zde povoleno provozovat pouze činnosti, pro něž je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno.
• každý uživatel je povinen před použitím hřiště zkontrolovat jeho stav a v případě zjištění jakéhokoliv poškození nebo čehokoli, co by bránilo bezpečnému
provozu Parkourového hřiště - Krašovská bezprostředně nahlásit správci, vedení nebo recepční Krašovská aktivity centra Plzeň. Nenahlášení takového zjištění
je hrubé porušení Návštěvního a Provozního řádu a může vést k okamžitému zakázání činnosti na hřišti z důvodu ohrožení uživatelů hřiště.
• uživatelé jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek, tím se rozumí i zákaz odkládání předmětů, oblečení apod. na místa (zejména na parkourové překážky), kde
by mohly, při sportovních aktivitách, ohrozit kohokoliv z návštěvníků Parkourového hřiště - Krašovská.
• vstup na hřiště je osobám do 15 let povolen jen v přítomnosti dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost a pořádek na hřišti, kontroluje stav hřiště a jeho
zařízení z hlediska bezpečnosti uživatelů.
• hřiště nepoužívejte, pokud je povrch terénu hřiště kluzký, jsou na povrchu nebo parkourových překážkách jiná znečištění způsobená počasím (listí, větve
apod.), která by mohla způsobit zranění. Znečištění je potřeba bez odkladu nahlásit správci, recepční nebo vedení Krašovská aktivity centra Plzeň.
• zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a návykových látek.
• zákaz vstupu podnapilých osob a osob pod vlivem návykových látek.
• zákaz vstupu se zvířaty.
• zákaz vjíždět na plochy hřiště jízdními koly, s kolečkovými bruslemi, skateboardy, motorovými vozidly a jinými podobnými prostředky.
• zákaz vnášet na plochy hřiště jídlo a pití, a to zejména ve skleněných nebo jiných rozbitných nádobách, které tvoří střepy. Jídlo a nápoje v nerozbitných lahvích
apod., je možné odkládat a konzumovat pouze na označeném místě mimo parkourové překážky, dodržovat pořádek a využívat odpadkové koše.
• při provozování pohybových aktivit je uživatelům hřiště zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodu nebezpečí jejich vdechnutí.
• všichni uživatelé sportovního hřiště jsou povinni dodržovat pravidla uvedená v Návštěvním a Provozním řádu a chovat se vždy tak, aby nebyla ohrožena
bezpečnost jejich vlastní ani jiných uživatelů a nebylo jakýmkoli způsobem poškozováno nebo neúměrně opotřebováváno zařízení hřiště.
• úmyslné poškození hřiště bude předepsáno k plné náhradě a povede k okamžitému vykázání ze hřiště a celkovému zákazu jakékoliv činnosti na něm.
• návštěvník je povinen používat na Parkourovém hřišti - Krašovská vhodné oblečení a obuv, které jsou určeny přímo pro parkourové aktivity.
• návštěvník svým vstupem na Parkourové hřiště - Krašovská prohlašuje, že je mu znám jeho zdravotní stav a že mu jeho zdravotní stav nebrání v bezpečném
užívání hřiště.
• návštěvník provozování veškerých sportovních činností přizpůsobí svým schopnostem a zdravotní kondici. V případě jakýchkoli zdravotních potíží bude
bezodkladně informovat lektora či jinou odpovědnou osobu za chod Parkourového hřiště - Krašovská a přizpůsobí nebo ukončí další cvičení a užívání hřiště.
• návštěvník se vzdává nároku na náhradu škody na zdraví i majetku, která by mu mohla vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti v rámci užívání
Parkourového hřiště - Krašovská. S tímto vědomým rizikem se zákazník rozhodl pro užívání hřiště a bere na vědomí, že sportovní aktivity v něm provozované,
jsou s rizikem zranění neoddělitelně spojeny.

PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ:

Obytná zóna Sylván a.s., Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Křížková, +420 720 982 732,
Správce hřiště: Ondřej Kust, +420 601 117 126